What we do

Is dedicated and willing to serve

ด้วยการเอาใจใส่ในการบริการ คอยดูแลให้คำปรึกษา ติดตามงานรวมถึงแก้ปัญหา ทำให้ทุกองค์กรที่เลือกใช้บริการของเรามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เราดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้ามีความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับและเป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีส่วนช่วยให้บุคลากรในองค์กรได้รับความสะดวกและลดขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าคุณจะมีระบบอยู่แล้ว หรือไม่เคยมีก็ตาม เรายินดีให้คำแนะนำ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบเดิม หรือการออกแบบระบบใหม่

อีกทั้งยังพัฒนาระบบซอฟแวร์ตามความต้องการ (Customized Software) อาทิ เช่น ระบบการลงเวลา ระบบลาปฏิบัติงานออนไลน์ ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS (Management Information System) เป็นต้น

เป็นที่ปรึกษาทางด้านไอทีโซลูชั่น ให้คำแนะนำ ออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server Systems) ทุกประเภท ระบบเครือข่ายแบบมีสาย/ไร้สาย(Network Systems) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง(Client Systems) รวมถึงอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศต่างๆ โดยเลือกใช้ผลิตภัณท์จากแบรนด์ระดับโลก เราคำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน พร้อมด้วยการดูแลช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการใช้งาน

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร โดยการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องแม่ข่าย (Server systems), ระบบเครือข่ายมีสาย/ไร้สาย (Network systems), ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Client Systems) ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเช่น จากการขาดการซ่อมแซม หรือไวรัส มัลแวร์ต่างๆ โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

บริษัทของเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญผ่านประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำให้มีความรู้และความเข้าใจโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และการบำรุงรักษาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เต็มที่ โดยโซลูชั่นด้านต่างๆ มีดังนี้

– ระบบห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ( War Room )
– ระบบห้องประชุมทางไกล ( Video Conference Room )
– ระบบเซิร์ฟเวอร์ ( Server System )
ระบบเครือข่าย ( Network System )
ระบบห้องศูนย์ข้อมูล ( Data Center System )
ระบบสำรองข้อมูล ( Backup System )
ระบบความปลอดภัยข้อมูล ( Data Security System )
ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV System )
ระบบจอภาพประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ( Digital Display System )